కరోనా గ్యాస్ ఫ్రీ: ఎల్పీజీ సిలిండర్ పాలసీ, ఇది తెలుసుకోండి