చెక్క బొమ్మ

చెక్క బొమ్మ
నసీమా అనే 10 సంవత్సరాల పాప వారి తల్లిదండ్రులతో కలసి ఆ అడవికి వెళ్లి అడవిలో దొరికే తేనె ఇతర పండ్లను తెచ్చి వాటిని వారానికి ఒకసారి సంతలో అమ్మి దానితో వచ్చిన సొమ్ముతో బ్రతికే వాళ్ళు. ఒకరోజు వారు ముగ్గురు తేనె కోసం అడవిలో వెతుకుతూ ఉండగా ఒక చెట్టు తోర్రలోకి చూశారు అక్కడ వారికి ఒక చెక్క బొమ్మ కనిపించింది ఆ బొమ్మ ఆ పాపకు కు బాగా నచ్చింది వారి తల్లిదండ్రులు తేనెపట్టు నుండి తేనెను సేకరించే లోగా ఆ పాప చెక్క బొమ్మ తో ఆడుకో సాగింది. సీసాలలో పట్టగా మిగిలిన తేనే ను నసీమా