క్యారెట్ బాబు

కొంతసేపటి తర్వాత టీవీ ఆన్ అయింది అప్పుడు అమ్మ నాన్న అక్క కావాలని ఏడవసాగాడు వెంటనే ఆ టీవీలో వారు కనిపించ సాగారు వెంటనే దగ్గరికెళ్ళి