కరోనాలో మానిషే భగవంతుడు

కరోనాలో మానిషే భగవంతుడు
అందుకే నేమో యుద్ధంలో రాజు శత్రువులను చంపితే వీరుడంటారు …
అదే రాజు తనవారి ఒక్కరి ప్రాణం కాపాడిన దేవుడు అంటారు..