మన జీవిత లక్ష్యం ఏమిటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా!

మన జీవిత లక్ష్యం ఏమిటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా! ఖాజా మియా