ద్వేషానికి బదులుగా…….. ప్రేమను పంచండి…..

ద్వేషానికి బదులుగా…….. ప్రేమను పంచండి…..
అంటూ వెళ్ళసాగారు అప్పుడు ఆమె నీ పేరైనా చెప్పు బాబు అంది…..