మీ సెల్ ఫోన్ లోనే scert worksheets practice

మీ సెల్ ఫోన్ లోనే scert worksheets practice

no need to use pen & notebook

ప్రియమైన విద్యార్థులారా.. ఈ రోజు DD యాదగిరి SCERT INTERACTIVE WORKSHEETS…

వర్క్ షీట్ లను చేసే విధానం:-

1. లింక్ ని క్లిక్ చేయాలి.

2. సమాధానాలను నింపాలి.

3. కింద ఉన్న FINISH బటన్ ని క్లిక్ చేయాలి.

4. స్క్రీన్ పై ఉన్న CHECK MY ANSWERS పై క్లిక్ చేయాలి.

5.స్క్రీన్ ని కిందికి జరిపితే మీకు వచ్చిన marks … వస్తాయి.

6.marks ని స్క్రీన్ షాట్ చేసి మీ టీచర్ కు పంపండి.

ALL THE BEST

05.09.2020

ClassEVS
3rdWorksheet 1
3rdworksheet 2
3rdworksheet 3

30.09.2020

class worksheet
5thworksheet 1
5thworksheet 2

24-09-2020

ClassEVS
3rdworksheet 1
3rdworksheet 2
3rdworksheet 3

23-09-2020

ClassENGLISH
3rdworksheet 1
3rdworksheet 2
3rdworksheet 3
3rdworksheet 4
3rdworksheet 5

22-09-2020

classclick here
4thworksheet 1
4thworksheet 2
4thworksheet 3
4thworksheet 4
4thworksheet 5
4thworksheet 6
4thworksheet 7

21-09-2020

classworksheet
5work sheet 1
5work sheet 2

16-09-2020

classwork sheets
5th classMaths additions 1
5th classMaths additions 2
5th classMaths additions 3
classwork sheets
3rd classwork sheet 1
3rd classwork sheet 2
3rd classwork sheet 3

15-09-2020

class worksheets
4th Teluguworksheet-3
4th Teluguworksheet-4
3rd EnglishWorksheet-1
3rd EnglishWorksheet-2
3rd EnglishWorksheet-3
3rd EnglishWorksheet-4
3rd EnglishWorksheet-5

14-09-2020

classsubject
5thTelugu Work Sheet 4
5thTelugu WORKSHEET 5
5thTelugu WORKSHEET 6

11-09-2020

classsubject
3rd3rd maths ఆకారాలు ఆకృతులు WORKSHEET 1
3rd3rd maths ఆకారాలు ఆకృతులు WORKSHEET 2
3rd3rd maths ఆకారాలు ఆకృతులు WORKSHEET 3
3rd3rd maths ఆకారాలు ఆకృతులు WORKSHEET 4
3rd3rd maths ఆకారాలు ఆకృతులు WORKSHEET 5
classsubject
5th5th EVS WORKSHEET 1
5th5th EVS WORKSHEET 2
5th5th EVS WORKSHEET 3

10-09-2020

classWorksheet
3rdవానదేవుడా worksheet 4
3rdవానదేవుడా worksheet 6-1

Converted by Mahesh SGT

🌟 Date 09/09/2020 🌟

classsubject
5th5th English WORKSHEET 16(1)
5th5th English WORKSHEET 16(2)
5th5th English WORKSHEET 17(1)
5th5th English WORKSHEET 17(2)
5th5th English WORKSHEET 18(1)
5th5th English WORKSHEET Articles(1)
5th5th English WORKSHEET Articles(2)

Converted by VijayGundu SGT

Date 08/09/2020

classsubject
3rd classEvs WORKSHEET 1(a)
3rd classEvs WORKSHEET 1(b)
3rd classEvs WORKSHEET 2 (a)
3rd classEVS WORKSHEET 2 (b)

classsubject
5th5th Maths WORKSHEET 1(page4)
5th5th Maths WORKSHEET 1(page5)
5th5th Maths WORKSHEET 1(page 6)
5th5th Maths WORKSHEET 1(page7)
classsubject
3rd3rd class English WORKSHEET 13(1)
3rd3rd class English WORKSHEET 13(2)
3rd3rd class English WORKSHEET 14(1)
3rd3rd class English WORKSHEET 14(2)

Note : ఈ వర్క్ షీట్ లో మీ సమాధానాలు రాసాక ఆ రిజల్ట్ ను స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీ టీచర్ కు పంపగలరు.

మిగతావి త్వరలో మాకు అందగానే అప్డేట్ చేస్తాము.

9 thoughts on “మీ సెల్ ఫోన్ లోనే scert worksheets practice”

Comments are closed.