మారుతుందేమో మనలోని శిలాతత్వం..

మారుతుందేమో మనలోని శిలాతత్వం..
చిన్నారిని
చూసైనా
మారుతుందేమో
మనలోని శిలాతత్వం..