తెలుగు పదకోశ పరీక్ష

0%
10 votes, 3.1 avg
2165
Created by Stars In telugu

తెలుగు పదకోశ పరీక్ష

click start button

1 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

2 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

3 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

4 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

5 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

6 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

7 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

8 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

9 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

10 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

11 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

12 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

13 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

14 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

15 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

16 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

17 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

18 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

19 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

20 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

21 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

22 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

23 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

24 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

25 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

26 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

27 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

28 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

29 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

30 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

31 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

32 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

33 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

34 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

35 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

36 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

37 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

38 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

39 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

40 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

41 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

42 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

43 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

44 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

45 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

46 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

47 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

48 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

49 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

50 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

51 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

52 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

53 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

54 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

55 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

56 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

57 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

58 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

59 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

60 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

61 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

62 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

63 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

64 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

65 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

66 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

67 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

68 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

69 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

70 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

71 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

72 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

73 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

74 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

75 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

76 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

77 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

78 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

79 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

80 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

81 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

82 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

83 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

84 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

85 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

86 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

87 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

88 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

89 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

90 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

91 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

92 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

93 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

94 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

95 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

96 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

97 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

98 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

99 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

100 / 100

ఈ క్రింది వానిలో సరైనది గుర్తించండి

Your score is

The average score is 69%

0%