ప్రాథమిక తరగతుల సమయ పట్టిక ( Time table ) TS ఆన్‌లైన్ తరగతుల కోరకు

3rd ,4th, 5th classes Transmission Schedule through TSAT Vidya channel from 01.09.2020 to 14.09.2020

3rd class

Time 9.00 am

Date & DaySubjectTopic
02.09.2020
Wednesday
Teluguవానదేవుడా గేయం 1
04.09.2020
Friday
Mathsఆకారాలు ఆకృతులు ఏ వైపు నుండి ఎలా కనిపిస్తాయి ?
08.09.2020
Tuesday
EnglishPre Reading -Talking Train
09.09.2020
Wednesday
EVSకుటుంబం కుటుంబ చరిత్ర
11.09.2020
Friday
Teluguవానదేవుడా గేయం II
14.09.2010
Monday
Mathsఆకారాలు ఆకృతులు – ఆకృతులు ఏర్పరచడం ఆకారాలను గుర్తించడం

4th class

Time

Date & DaySubjectTopic
02.09.2020
Wednesday
Maths
9.30 am
వివిధ వస్తువులు వేరు వేరు ఆకారాలు – త్రిమితీయ వస్తువులు అంచులు మూలలు
03.09.2020
Thursday
EVS
9.30 am
కుటుంబ వ్యవస్థ మార్పులు కుటుంబాలు నాడు-నేడు గృహోపకరణాలు
07.09.2020
Monday
Telugu
9.00 am
మన జెండా గేయం 1
08.09.2020
Tuesday
Telugu
9.30 am
తెలంగాణ వైభవం గేయం 1
10.09.2020
Thursday
Maths
9.30 am
వివిధ వస్తువులు వేరు వేరు ఆకారాలు త్రిమితీయ వస్తువులు వాటి రూపాలు
11.09.2020
Friday
English
9.30 am
Ekalavya -Reading and Construction

5th class

Date & DaySubjectTopic
03.09.2020
Thursday
English
9.00 am
Pre Reading – Let’s be friends the best of
Friends
04.09.2020
Friday
EVS
9.30 am
జంతువులు మన జీవనాధారం- జంతువులు మన అవసరం- మచ్చిక గొర్రెలు నా ఆస్తి గొర్రెల పెంపకం
07.09.2020
Monday
English
9.30 am
Pre ReadingActivities -Ekalavya
09.09.2020
Wednesday
Maths
9.30 am
పెద్ద సంఖ్యల సంఖ్య భావన వినియోగం – పోల్చడం
10.09.2020
Thursday
English
9.00 am
Let’s be friends the best of Friends Reading
14.09.2010
Monday
EVS
9.30 am
జంతువులు మన జీవనాధారం రైతు మిత్రులు తగ్గుతున్న జంతుజనాభా

click here for 0fficial pdf


Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.